Аналіз

регуляторного впливу до проекту регуляторного акта - рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного на 2020 рік на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області»

 

I. Визначення проблеми

   Аналіз регуляторного впливу підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами.

   Рішенням Золотоколодязької сільської ради від 14 червня 2018 №3 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області» установлені ставки податку на майно в частині орендної плати за землю на 2019 рік та передбачено встановлення пільг з їх сплати.

   Виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини 1 статті 3Бюджетного кодексу України,бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.

   Пунктом 10.21 статті 10 Податкового кодексу України встановлено, що місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

   Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.

   Статтею 12 Податкового кодексу України передбачено надання копії рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них в електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них.

   Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

   Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

   Пунктом 284.1 статті 284 ПКУ встановлено, що органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Пунктом 12.3 статті 12 ПКУ установлено, що органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Плата за землю є складовою податку на майно, який згідно зі статтею 10 ПКУ належить до місцевих податків та є обов'язковим для встановлення місцевими радами.

   Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ плата за землю обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності.

   Граничні розміри ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності, установлені статтями 274 та 288 ПКУ, не є фіксованими, а коливаються від 0 до 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

   Плата за землю є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду міського бюджету та за підсумками 2018 року складає майже1,26% серед інших джерел надходжень.

   Загальні надходження від орендної плати за землю по Золотоколодязькій сільській раді склали за 2018 рік – 302863.грн.

   Прогнозний обсяг надходжень орендної плати на 2020 рік є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку – виникнення податкового боргу).

   Ураховуючи, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів є регуляторними актами та потребують реалізації процедур, передбачених Законом, розроблено проект регуляторного акта – рішення Золотоколодязької сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області»   У цьому випадку причини виникнення проблеми – це безпосередня вимога чинного законодавства України, згідно з якою органи місцевого самоврядування кожного року ухвалюють рішення про місцеві податки та збори на наступний рік.

   В разі не встановлення органом місцевого самоврядування місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.

   Ухвалення рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області, що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2020 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок орендної плати за землю. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на майно в частині орендної плати за землю, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури громади.

   Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акта:

Групи (підгрупи) Так Ні
1 2 3
Громадяни Шляхом забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади міста за рахунок здійснення прогнозованих надходжень до бюджету ради від сплати орендної плати, що будуть спрямовані на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо __

Держава.

Органи місцевого

самоврядування

1. Шляхом виконання вимог ПКУ в частині встановлення плати за землю, що забезпечить податкові надходження до бюджету, які будуть спрямовані на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

2. Шляхом надання права органам місцевого самоврядування встановлювати розміри ставок земельного податку, орендної плати та пільг з плати за землю

3 .Шляхом установлення пільг державним установам та організаціям

___
Суб’єкти господарювання
  1. Шляхом прогнозування фіскального навантаження з плати за землю для суб’єктів господарювання-платників земельного податку, які мають земельні ділянки у користуванні. Разом з тим, суб’єкти господарювання як члени територіальної громади розраховують на використання податкових надходжень до бюджету від плати за землю на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.
  2. Шляхом надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати за землю на підставі ПКУ та ухвалення рішення за цим проектом.      
__

 

   Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні податків. Доцільним є втручання держави шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з установлення ставок податку на майно в частині плати за землю, як це визначено ПКУ.    

   Отже, установлення ставок з плати за землю можливе лише шляхом ухвалення відповідного рішення сільської ради.

   Установлення податку на майно в частині плати за землю на території Золотоколодязької сільської ради на 2020 рік необхідне у зв’язку з тим, що рішення сільської ради від 14 червня 2018 №2 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області» регулює процеси плати за землю лише у 2019 році та відповідно до вимог пункту 10.2 статті 10, підпунктів 12.3.2, 12.3.4, 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ не може бути застосовано у 2020 році.

   Ураховуючи соціально-економічну ситуацію в державі, розміри податкових платежів за користування землею для всіх категорій землекористувачів пропонується залишити на рівні 2019 року.

   У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.2 статті 10 ПКУ, рішеннями місцевого самоврядування, плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю.

   Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством плата за землю є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету ради, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту. Також фінансуються соціально важливі місцеві цільові програми

   Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету ради, дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність ради в різних сферах, своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям ради суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування.

   З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах територіальної громади, і пропонується прийняття рішення сільської ради ««Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області» .

 

II. Цілі державного регулювання

   Проект рішення міської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

   Цілями державного регулювання є установлення ставок орендної плати за землю відповідно до вимог ПКУ, отримання до бюджету громади прогнозованих податкових надходжень, забезпечення виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

   Індикаторами досягнення цілей регулювання та зменшення масштабів проблеми є:

- кількісні: надходження плати за землю до доходної частини бюджету ради (2018 рік фактичні надходження – 302863,0. грн., на 2019 рік планові показники –267903,0тис. грн., на 2020 рік прогнозні надходження від запропонованих розмірів ставок податку на рівні 2019 року), що надають можливість для забезпеченнявиконання соціально важливих міських програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. Кількість платників податку становить 420 особи;

- часовий: дія регуляторного акта протягом року;

- якісний: забезпечення виконання міських цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

   Дотримання правових аспектів буде виконано шляхом направлення:

- проекту до Маріупільського територіального відділення Антимонопольного комітету України як такого, що може вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, установлення й зміни правил їх поведінки на ринку, або такого, що може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках (відповідно до статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України);

- копії ухваленого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів у електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них (підпункт 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 ПКУ).

   Цілями регуляторного акта є:

            - установлення ставок орендної плати;

            - забезпечення соціально-економічного розвитку громади, подальшого регулювання земельних відносин, використання земельного ресурсу в інтересах сільської ради        -отримання фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку громади, підвищення соціальних стандартів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

По закінченню 2019 року рішення від 14 червня 2018 №2 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік на території

Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області» втрачає чинність. Якщо сільська рада не ухвалює рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими, то відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю.

Таким чином, альтернатива не є прийнятною

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку.

Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від використання економічних ресурсів міста, що спрямовуються на фінансування його інфраструктури.

У разі не встановлення відповідних ставок, бюджет міста втратить надходження від плати за землю у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленої мінімальної ставки. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді міста, оскільки відсутність надходжень до бюджету міста ставить під загрозу виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 3

Установлення ставок земельного податку на рівні 2019 року

Ураховуючи соціально-економічну ситуацію в державі, установлення у 2020 році для всіх категорій землекористувачів розмірів плати за землю на рівні 2019 є доцільним.

Застосування альтернативи шляхом ухвалення рішення сільської ради «Про встановлення ставок орендної плати на 2020 рік на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області» є найбільш прийнятним. З уведенням у дію запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між землекористувачами та органами влади й місцевого самоврядування з питань плати за користування земельними ділянками.

Ухвалення запропонованого рішення забезпечить сталі надходження до бюджету міста та нестиме більш прийнятне податкове навантаження на суб’єктів господарювання.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні За відсутності податкових пільг громаді буде завдано значний негативний вплив, оскільки зумовить соціальну напругу в раді та поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету.
Альтернатива 2

Відсутні

Втрати бюджету ради на виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.
Альтернатива 3 Удосконалення системи місцевого оподаткування; підвищення рівня використання економічних ресурсів міста; забезпечення надходжень до бюджету міста від плати за землю, що можуть бути спрямовані на виконання цільових програм Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування плати за землю, розмір яких залишається на рівні попередніх років

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні По закінченню 2019 року рішення про встановлення плати за землю на території Золотоколодязької сільської ради має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Платники плати за землю залишаться без нормативного акту.
Альтернатива 2 Відсутні

Відсутні.

Втрати бюджету ради зумовлять неможливість забезпечення його фінансування на виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо

Альтернатива 3

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

   Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 213 осіб:

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Розрахункова кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 26 1   393 420
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 6,20 0,23   93,57- 100
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні.
Альтернатива 2 Економія коштів на сплату податків.

Відсутні.

Втрати бюджету ради зумовлять неможливість забезпечення фінансування бюджету міста на виконання програм.

Альтернатива 3 Установлення ставок земельного податку за користування земельними ділянками сільської ради з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель. Для суб’єктів господарювання розмір плати за землю не збільшується, тому вони несуть витрати лише на ознайомлення з вимогами запропонованого регуляторного акта

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

   Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

   Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);

2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 2 За відсутності регульованих ставок орендної плати територіальній громаді буде завдано значний негативний вплив та зумовить соціальну напругу в місті та поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до сільського бюджету.
Альтернатива 2 1 Відсутні надходження до бюджету ради. Не виконуються програми: соціальні, економічні, екологічні, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, відсутнє фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо
Альтернатива 3 4 Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою при збалансуванні витрат суб’єктів господарювання, громадян і органу місцевого самоврядування. Забезпечується можливість сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель; виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

 

Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію

в рамках проведення аналізу регуляторного впливу*

Категорія впливу Відповідь
1 2

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг Ні
2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу пого-дження підприємницької діяльності з органами влади Ні
3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку)

Ні

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього Ні
5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій Ні

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги Ні
2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг Ні
3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі

Ні

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку) Ні

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.

   Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні
1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання Ні
2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств Ні

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

   Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні
1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар Ні
2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника

Ні

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів Ні

*Визначено за консультаціями з місцевою спілкою підприємців, представниками бюджетонаповнюючих підприємств, депутатами, представниками жителів, представниками податкової служби.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Відсутні За відсутності регульованих ставок орендної плати сільській раді буде завдано значний негативний вплив та зумовить соціальну напругу в місті та поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до сільського бюджету. Цілі прийняття акта можуть бути досягнуті частково
Альтернатива 2 Відсутні Втрати бюджету ради   Не досягнуто мети
Альтернатива 3 Упорядкування відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання й громадянами в частині встановлення ставок земельного податку за користування земельними ділянками ради з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель. Прогнозовані надходження до бюджету радиможуть бути використані на фінансування заходів, передбачених сільським бюджетом Розмір плати за землю для всіх категорій землекористувачів не збільшується. Тому, суб’єкти господарювання несуть витрати лише на ознайомлення з вимогами запропонованого регуляторного акта

Сприяє досягненню цілей регулювання, повністю вирішує проблему.

У рейтингу результативності альтернатива на першому місці

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Причиною відмови є втрата пільг більшістю громадян , бюджетних комунальних та неприбуткових організації За відсутності податкових пільг сільській раді буде завдано значний негативний вплив та зумовить соціальну напругу в громаді та поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до сільського бюджету. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)
Альтернатива 2 Причиною відмови є необхідність фінансування інфраструктури, наповнення бюджету ради, недоотримання надходжень до бюджету. Відсутні кошти в бюджеті міста. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)
Альтернатива 3

Для досягнення встановлених цілей перевага була надана цій альтернативі, що надасть можливість:

- зменшити податкове навантаження на платників. Кошти можуть бути використані суб’єктами господарювання для розвитку бізнесу, підвищення матеріально-технічної бази, виплати заробітної плати, створення нових робочих місць;

- сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель;

- отримати заплановані податкові надходження до бюджетуради

- сприяти удосконаленню процедури адміністрування плати за землю та попередити виникнення конфліктних ситуацій між органами державної фіскальної служби й платниками податку

На дію регуляторного акта можливий вплив зовнішніх чинників,ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства України в цій сфері.Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо).

Крім того, на кількості власників земельних ділянок та землекористувачів може відобразитися економічна ситуація в державі

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

   Вирішити питання встановлення розміру ставок земельного податку та пільг зі сплати за землю у сільській раді пропонується шляхом ухвалення запропонованого рішення ради. Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

   При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

   Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, документи з регуляторної діяльності підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Золотоколодязької сільської ради та її виконавчого комітету розділ «Регуляторна політика» www.zolotoj.in.ua, у засобах масової інформації з метою отримання зауважень і пропозицій у термін, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

   З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання рішення сільської ради буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Золотоколодязької сільської ради та її виконавчого комітету розділ «Регуляторна політика» www.zolotoj.in.ua,у термін, установлений законодавством.

   Рівень поінформованості є досить високим, оскільки мешканці активно користуються офіційними веб-сторінками ради та її виконавчого комітету, крім того, місцеві засоби масової інформації активно використовують електронну інформацію міської ради для розміщення на своїх інтернет ресурсах.

   Ухвалення рішення про встановлення місцевих податків і зборів забезпечить встановлення додаткових пільг по земельному податку.

   Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і платниками земельного податку.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

   Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування регулювання не передбачається, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

   Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів господарювання великого, середнього й малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (додатки 1, 2, 3).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

   Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2020, та діє протягом року.

   Передбачається, що власники та користувачі земельних ділянок будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати плату за землю.

   Землекористувачі несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення зобов'язань з плати за землю у порядку й розмірах, установлених ПКУ. Несплачена сума вважається податковим боргом і підлягає стягненню в примусовому порядку.

   Згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПКУ після закінчення встановлених строків сплати на суму податкового боргу нараховується пеня.

   Таким чином, власники та користувачі земельних ділянок зацікавлені у виконанні вимог запропонованого проекту рішення.

   Упровадження та виконання вимог регулювання не потребує додаткового забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

   На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути значні темпи інфляції та економічна криза.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

   Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

   До кількісних показників належать: чисельність платників за землю, надходження коштів до бюджету міста від плати за землю, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку виконанням вимог акта. Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету ради від плати за землю.

   Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

Показник 2020 рік
Кількість платників плати за землю, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб, у тому числі: 420
- юридичних осіб 27
- фізичних осіб 393
Надходження коштів до бюджету міста від плати за землю,         . грн., у тому числі: 302863
- юридичними особами 156805
- фізичними особами 146058
Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку з виконанням вимог акта, (год. / грн.)* 0,3/8,25
Рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта Високий

* Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

8,25 грн. – розмір коштів,

0,30 годин – розмір часу

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

   Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:

- базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;

- повторне відстеження буде проводитися за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

   Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за підготовку – відділом з питань регулювання земельних відносин Золотоколодязької сільської ради шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до бюджету ради, наданих Добропільським управліннями Головного управління ДФС у Донецькій області розробникам регуляторного акта, та на підставі консультацій з представниками консультативно-дорадчих органів щодо розміру коштів і часу суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання.

         Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.

         Зворотний зв’язок:

- поштова адреса: вул. Миру, 28 В, с. Золотий Колодязь Добропільський рн. Донецька обл.., 85018, Лазебник Андрій Леонідович – спеціаліст другої категорії (землевпорядник) Золотоколодязької сільської ради , тел.(277)97-2-34.

- електронна адреса: 045343151@ mail.qov.ua

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельногоподатку 2020 рік на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області»

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта*

 

Таблиця 1

з/п

Витрати На 2020 рік
1 2 3
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів великого й середнього підприємництва на виконання регулювання
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн. Цей податок не є новим і не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо
2 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн. Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено
3 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн. Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено
4 Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн. Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено
5 Кількість суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць* 27
6 Сплата земельного податку, грн. 267903
7 Сумарні витрати суб’єктів великого й середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) /сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 6/, грн. 267903
  Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів великого й середнього підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
8 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання: 2,75
 

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта підприємництва (заробітна                 плата) 0,1 год.** х 27,54 грн.** (мінімальна зарплата 4 407,00 грн.: 160 год. у місяць ) = 2,75 грн.

 
9

Процедура організації виконання вимог регулювання

 

Цей податок не є новим та не передбачає витрат на організацію виконання вимог регулювання
10 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн. Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено
11

Процедура офіційного подання юридичними особами декларації зі сплати податку контролюючому органу:

- витрати часу з підготовки та подання декларації =                   0,2 год.* х 27,54 грн.** (мінімальна зарплата 4 407,00 грн.: 160 год. у місяць) = 5,50 грн.

5,50
12 Інші процедури Не передбачено
13 РАЗОМ (сума рядків: 8 + 9 + 10 + 11 + 12 ), грн. 8,25
14 Кількість суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць 27
15 Сумарні витрати суб’єктів великого й середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 13 х рядок 14), грн. 222,75
16 РАЗОМ (сума рядків: 7 + 15), грн. 268125,75

*Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

**Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати (лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №05110-14-21/20720,  орієнтовна мінімальна заробітна плата – 4 407,00 грн.)у погодинному розмірі –                     4 407,00 грн. / 160 год. = 27,54 грн./год.

            Податок не є новим, суб’єкти господарювання ознайомленні з вимогами Кодексу та сплачують податок вже не один рік. Тому витрати часу на виконання вимог регулювання зменшено та становлять 0,3 год. (для порівняння у 2019 році – 0,6 год.).

 

            Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Таблиця 2

Вид витрат 2020 рік
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо Цей податок не є новим та не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

Таблиця 3

Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, на експертизи тощо) Витрати без-посередньо на отримання дозволів, ліцензій, сертифікатів, страхових полісів Разом на 2020 рік
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

 

Таблиця 4

Вид витрат На 2020 рік
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) Додаткових витрат не передбачено

 

Таблиця 5

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)
Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу Додаткових витрат не передбачено

 

Таблиця 6

Вид витрат Витрати часу на ознайом-лення з вимо-гами держав-ного регулю-вання, год. Витрати на оплату часу на ознайом-лення з вимо-гами держав-ного регулю-вання, грн. Разом на 2020 рік
1 2 3 4
Витрати, пов’язані з отриманням первинної інформації про вимоги регулювання*, грн.; 0,1 27,54 2,75

27,54 грн. = (4 407,00 грн.** (мінімальна зарплата) : 160 год. у місяць);

0,1 год. х 27,54 грн. = 2,75 грн.

     

 

Таблиця 7

Вид витрат Витрати часу на ознайом-лення з вимо-гами держав-ного регулю-вання, год. Витрати на оплату часу за ознайом-лення з вимо-гами держав-ного регулю-вання, грн. Разом на 2020 рік

Витрати, пов’язані з процедурою офіційного подання юридичними особами декларації зі сплати податку контролюючому органу, грн.;*

27,54 грн. = (4 407,00 грн.** (мінімальна зарплата) : 160 год. у місяць);

0,2 год. х 27,54 грн. = 5,50 грн.

0,2 27,54 5,50

 

*Вартість витрат, пов’язаних з ознайомленням з вимогами державного регулювання, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

**Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати (лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №05110-14-21/20720, орієнтовна мінімальна заробітна плата – 4 407,00 грн.)у погодинному розмірі –                             4 407,00 грн./160 год. = 27,54 грн./год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення сільськоїї ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області»

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів
великого й середнього підприємництва

   Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

   Орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання – Добропільське управління Головного управління ДФС у Донецькій області.

   Вартість планових витрат часу на процедуру, співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, витрати на адміністрування регулювання розраховано відповідно до даних, наданих Добропільським управлінням Головного управління ДФС у Донецькій області.

   (Вартість 1 години роботи спеціаліста відповідної кваліфікації складає 27,54 грн. = мінімальна заробітна плата (4 407,00 грн.) : кількість робочого часу за 1 місяць /160 годин/).

Таблиця 1

№ з/п Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва) Пла-нові вит-рати часу на проце-дуру, годин Вартість часу спів-робітни-ка органу держав-ної влади відповід-ної кате-горії (за-робітна плата) грн./ годин Оцінка кілько-сті про-цедур за рік, що припа-дають на одного суб’єкта Оцінка кілько-сті суб’єк-тів, що підпа-дають під дію проце-дури регулю-вання Вит-рати на адміні-стру-вання регу-люван-ня* за рік, грн.
1 2 3 4 5 6 7
1 Облік суб’єктів господарювання, що перебувають у сфері регулювання 0,2** 27,54*** 1 0 0,00
2 Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у     сфері   регулювання, у тому числі: камеральний 0,2** 27,54 1 4 22,03
3 Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, беремо 25% платників податку) 0,5 27,54 1 1 13,77
4 Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, беремо 25% платників податку) 0,2 27,54 1 1 5,51
5 Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання (усі порушники не будуть оскаржувати рішення, беремо 25% від загальної кількості платників, передбачених п. 3) 0,5 27,54 1 0 0,00
6 Підготовка звітності за результатами регулювання 0,1 27,54 1 4 11,02
7 Разом за рік (рядки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), грн. - - - - 52,03

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, і на кількість процедур за рік.

**Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

***Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати (лист Міністерства фінансів України від 06.08.2018 №05110-14-8/20820, орієнтовна мінімальна заробітна плата 4 407,00 грн.)у погодинному розмірі –                       4 407,00 грн./160 год. = 27,54 грн/год.

 

   Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва окремо кількісно визначено витрати, що будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта при здійсненні адміністративних процедур щодо виконання регулювання та звітування.

Таблиця 2

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат,

грн.

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва Відсутні
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва (пункт 16 таблиці 1 «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта» додатка 1 до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення сільськоїради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік») 268125,75
Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва (пункт 16 таблиці 1 «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта» додатка 1 до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення сільськоїради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік») 268125,75

   Витрати суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта, не будуть відрізнятися з урахуванням альтернатив, оскільки земельний податок не є новим.

   Запропоновані розміри ставок податку забезпечать виконання соціально важливих міських програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного родатку на 2020 рік на території Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області»

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено відповідальними за підготовку проекту регуляторного акта (січень – лютий 2019 року).

Таблиця 1

Вид консультації (публічні консультації прямі/«круглі столи», наради, робочі зустрічі тощо/, інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити /до підприємців, експертів, науковців тощо/)

Кількість учасників консультацій,

осіб

Основні результати консультацій (опис)
Засідання з підприємцями 3

Визначення розміру непрямих витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання; оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу

Засідання з питань розвитку підприємництва 2

Консультації з представниками:

Депутатським корпусам на депутатських комісіях

Засідання з представниками громади (квартальні)

Засідання з представниками контролюючих органів

3

3

3

Усього осіб 14  

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого

підприємництва (мікро- та малі)

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 393ососіб

Питома вага суб’єктів малого підприємництва, на яких справляє вплив дія запропонованого регулювання, у загальній кількості суб’єктів господарювання становить  93,57%.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва

на виконання вимог регулювання

 

Таблиця2

з/п

Витрати На 2020 рік
1 2 3
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн. Цей податок не є новим і не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо
2 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів,   атестатів,   погоджень,   висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн. Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено
3 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн. Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено
4 Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн. Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено
5 Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць: 393
6

Сплата земельного податку, грн.

267903
7 Сумарні витрати суб’єктів малого господарювання підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) /сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 6/, грн.** 267903

 

  Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
8

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

0,1 год.*** х 27,54 грн. ****(мінімальна зарплата                   4 407,00 грн.: 160 год. у місяць ) = 2,75 грн.

2,75
9

Процедура організації виконання вимог регулювання

 

Цей податок не є новим та не передбачає витрат на організацію виконання вимог регулювання
10 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн. Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено
11

Процедура офіційного подання юридичними особами декларації зі сплати податку контролюючому органу :

- витрати часу з підготовки та подання декларації =                     0,2 год.*** х 27,54 грн.**** (мінімальна зарплата                   4 407,00 грн.: 160 год. у місяць) = 5,50 грн.

5,50
12 Інші процедури Не передбачено
13 РАЗОМ (сума рядків: 8 + 9 + 10 + 11 + 12), грн. 8,25
14 Кількість суб’єктів господарювання малого підприєм-ництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць: 393
15 Сумарні витрати суб’єктів малого господарювання підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) / рядок 13 х рядок 14/, грн.:

\3242,25

16 РАЗОМ (сума рядків: 7 +15), грн. 271145,25      

***Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

****Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати (лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №05110-14-21/20720,  орієнтовна мінімальна заробітна плата 4 407,00 грн.)у погодинному розмірі – 4 407,00 грн. /     160 год. = 27,54 грн./год.

 

   Податок не є новим, суб’єкти господарювання ознайомленні з вимогами Кодексу та сплачують податок вже не один рік. Тому витрати часу на виконання вимог регулювання зменшено та становлять 0,3 год.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

   Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).          

   Орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання, – Добропільське управління Головного управління ДФС у Донецькій області.

   Вартість планових витрат часу на процедуру, співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, витрати на адміністрування регулювання розраховано відповідно до даних, наданих Добропільським управлінням Головного управління ДФС у Донецькій області.

   (Вартість 1 години роботи спеціаліста відповідної кваліфікації складає 27,54 грн. = мінімальна заробітна плата (4 407,00 грн.) : кількість робочого часу за 1 місяць /160 годин/).

Таблиця 3

№ з/п Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва) Пла-нові вит-рати часу на проце-дуру, годин

Вар-тість часу спів-робітни-ка органу держав-ної влади відповід-ної кате-горії (за-робітна плата) грн./ годин

Оцінка кілько-сті про-цедур за рік, що припа-дають на одного суб’єк-та Оцінка кілько-сті суб’єк-тів, що підпа-дають під дію проце-дури регулю-вання Витрати на адміні-стру-вання регу-лювання* за рік, грн.
1 2 3 4 5 6 7
1 Облік суб’єктів господарювання, що перебувають у сфері регулювання 0,2** 27,54*** 1 0**** 0,00
2 Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральний 0,2 27,54 1 348 1916,78
3 Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, беремо 5% платників фізичних осіб) 0,5 27,54 1 17 234,09
4 Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, беремо 5% платників-фізичних осіб) 0,2 27,54 1 17 93,64
5 Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання (усі порушники не будуть оскаржувати рішення, беремо 50% від загальної кількості платників, передбачених п. 3) 0,5 27,54 1 1 13,77
6 Підготовка звітності за результатами регулювання 0,1 27,54 1 348 958,39
7 РАЗОМ (рядок 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)         3216,67

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, і на кількість процедур за рік.

**Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

*** Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати (лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №05110-14-21/20720, орієнтовна мінімальна заробітна плата 4 407,00 грн.)у погодинному розмірі – 4 407,00 грн. /     160 год. = 27,54 грн./год.

**** Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не є новим, контролюючими органами вже не один рік ведеться облік платників податків. Тому, розраховано витрати розміру коштів та часу на реєстрацію тільки нових платників податку (прогнозно – 0 осіб).

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Таблиця 4

з/п

Показник Перший рік регулювання (стартовий), грн.
1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн. 271000,00
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

2846,25

 

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн. 273846,26
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, грн. 3216,67
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн. 277062,93

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

   Податковим кодексом України визначаються об’єкт, база оподаткування, податковий період, порядки обчислення суми податку, обчислення сум податку в разі зміни власника/ користувача об’єкта оподаткування, строк, порядок сплати податку та інші його обов’язкові елементи й повноваження органів місцевого самоврядування щодо його встановлення.

   Цей податок не є новим. Запропоновані розміри ставок податку забезпечать виконання соціально важливих міських цільових програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

   З метою зменшення часу, необхідного для ознайомлення з актом, акт (після його затвердження) буде розміщено у вільному доступі на офіційному веб-сайті Золотоколодязької сільської ради. Це дозволить скоротити час, необхідний для ознайомлення суб’єктів господарювання з актом орієнтовно на 10%, що в свою чергу скоротить витрати малого підприємництва.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                       Т.Б.СИДОРЕНКО